ការងារ

0

ការងារ

ការងារ

 

ដាក់ពាក្យសុំការងារតាមអ៊ីនធឺណិត

Human Resource Department

 

  កាលបរិច្ឆេទ

​ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់​​ ​ថ្ងៃសៅរ៍​ ម៉ោង 08:00​ ដល់​ 17:00

 
ទូរស័ព្ទ

015 881 155 / 089 565 675

     
អ៊ីម៉ែល
job@mastersukisoup.com

Filter By

POSITION OPEN POST JOB LOCATION APPLICATION DATELINE
1 គណនេយ្យករ 2 Master Suki Soup Head Office Aug 18, 2022
2 អ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីដ្ធាន 15881155 Master Suki Soup Chroy Changva (CCV) Sep 11, 2022
3 អ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីដ្ធាន 15881155 Sakura Tuol Kork (TK) Sep 11, 2022
4 អ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីដ្ធាន 15881155 Master Suki Soup Bak Touk Sep 11, 2022
5 Call Center Agent 2 Master Suki Soup Head Office Sep 30, 2022