) សួរស្តីអតិថិជន ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ទាំងអស់ តើអ្នកមានកាតសមាជិកម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ហើយឬនៅ? :: ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

0

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

សួរស្តីអតិថិជន ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ទាំងអស់ តើអ្នកមានកាតសមាជិកម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ហើយឬនៅ? សួរស្តីអតិថិជន ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ទាំងអស់ តើអ្នកមានកាតសមាជិកម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ហើយឬនៅ?

សួរស្តីអតិថិជន ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ទាំងអស់ តើអ្នកមានកាតសមាជិកម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ហើយឬនៅ?

សួរស្តីអតិថិជន ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ទាំងអស់ តើអ្នកមានកាតសមាជិកម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ហើយឬនៅ?
👉ប្រញ្ញាប់ឡើង កាតសមាជិក ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ផ្តល់​ជូន​អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រេីន​ 
👉សម្រាប់​អតិថិជន​ដែល​មាន​កាត​ ចាស់​ អាច​យក​មកប្តូរកាតថ្មី​ ( គិត​តាម​តម្លៃ​កាត ) តម្លៃ​កាតថ្មី​ 10$ 
👉ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ:
  10% ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
  10% ម៉ាស្ទ័ហ្គោល
  10% ភោជនីយដ្ឋានស្រាបៀរស្រស់ម៉ូនិក
  10% ភោជនីយដ្ឋាន On The Table Tokyo Cofe Cambodia 
  5% សាគូរ៉ាប៊ុហ្វេ ប៊ីប៊ីឃ្យូ និង ស៊ុគីស៊ុប
  5% ម៉ាស្ទ័រគ្រីល
👉មានលក់នៅគ្រប់សាខា ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប​ ម៉ាស្ទ័រ​ហ្គោល​និង​ សាគូរ៉ា​ប៊ូ​ហ្វេ​ទាំងអស់
សំរាប់​ពត៌មាន​បន្ថែម​ ☎️ 061 288882 / 081 288882