) ប្រូម៉ូសិន​ពិសេស​ សំរាប់​ឈុត​ឆ្នាំង​ តម្លៃ​ពេញ​ 44.55$ បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​ត្រឹម​តែ​ 37.90$ :: ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

0

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

ប្រូម៉ូសិន​ពិសេស​ សំរាប់​ឈុត​ឆ្នាំង​ តម្លៃ​ពេញ​ 44.55$ បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​ត្រឹម​តែ​ 37.90$ ប្រូម៉ូសិន​ពិសេស​ សំរាប់​ឈុត​ឆ្នាំង​ តម្លៃ​ពេញ​ 44.55$ បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​ត្រឹម​តែ​ 37.90$

ប្រូម៉ូសិន​ពិសេស​ សំរាប់​ឈុត​ឆ្នាំង​ តម្លៃ​ពេញ​ 44.55$ បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​ត្រឹម​តែ​ 37.90$

ប្រូម៉ូសិន​ពិសេស​ សំរាប់​ឈុត​ឆ្នាំង​ តម្លៃ​ពេញ​ 44.55$ បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​ត្រឹម​តែ​ 37.90$
☎️081 288882/ 061 288882 
🛵សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​ត្រឹម​តែ​USD 1.5$ ប៉ុណ្ណោះ​៕

#Master_Suki_Soup

*លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេង​ៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​
ដើម្បីមើលមីនុយនិងជ្រើសរើសមុខម្ហូបសូមចុចលីងខាងក្រោម⤵️

🌐 https://www.facebook.com/mastersukisoup/menu/… See More
Telegram: “Join now“  https://t.me